REGULAMIN PROGRAMU AKCELERACYJNEGO #WARSAW BOOSTER’18 Z DNIA 21/03 2018 R.

I. DEFINICJE

§ 1

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (“Regulamin”) oznaczają:

 1. Formularz zgłoszeniowy” – formularz udostępniony na stronie internetowej [warsawbooster.ybp.org.pl] i składany drogą elektroniczną przez podmiot ubiegający się o uczestnictwo w Programie.
 2. Grant” – wsparcie finansowe przyznane Uczestnikowi przez Komisję Oceniającą na realizację nagrodzonego Projektu.
 3. Grant Uzupełniający” – dodatkowe, fakultatywne wsparcie finansowe lub rzeczowe przyznawane Uczestnikowi przez Partnera Programu, według jego swobodnego uznania, przeznaczone na realizację nagrodzonego Projektu.
 4. Nagroda” – każdy z trzech Grantów przyznanych laureatom Programu: 25 000 zł za pierwsze miejsce, 15 000 zł za drugie miejsce, 10 000 zł za trzecie miejsce oraz Grant Uzupełniający przyznany przez Partnera.
 5. Organizator” – Fundacja „Inkubator Technologiczny”, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Miedzianej nr 11 lok. 4, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000246493.
 6. Uczestnik” – osoba lub podmiot spełniający warunki, o których mowa w Dziale III “Uczestnicy” niniejszego Regulaminu, który wypełnił Formularz zgłoszeniowy i został zakwalifikowany przez Organizatora jako Uczestnik Programu.
 7. Mentor” – osoba fizyczna współpracująca z Organizatorem, zaproszona przez Organizatora bądź desygnowana przez Partnera, posiadająca specjalistyczną wiedzę, wspierająca Uczestników w rozwoju ich Projektów oraz zapewniająca merytoryczne wsparcie dla Uczestników.
 8. Opiekun Startupu“- osoba fizyczna współpracująca z Organizatorem, zaproszona przez Organizatora, posiadająca specjalistyczną wiedzę, która przygotowuje Uczestników do komercjalizacji Projektów i ich rozwoju w Warszawie.
 9. Główny Partner” – Miasto Stołeczne Warszawa.
 10. Partner” – podmiot wspierający Program na podstawie umowy lub listu intencyjnego.
 11. Program” – program akceleracyjny #WARSAW booster’18.
 12. Program mentoringowy” – program przygotowujący merytorycznie do przedsięwzięć biznesowych oraz komercjalizacji Projektu, opierający się na spotkaniach Uczestnika z Mentorem na Sesjach Merytorycznych.
 13. Preakceleracja” – etap Programu, do którego zakwalifikowanych zostanie 40 Projektów o ekonomicznym i innowacyjnym potencjale, spełniających warunki formalne i merytoryczne. Spośród 40 Projektów, 20 stanowią Projekty z Grupy początkowej oraz 20 z Grupy zaawansowanej.
 14. Akceleracja” – etap Programu, do którego zakwalifikowanych zostanie 20 Projektów o ekonomicznym i innowacyjnym potencjale spośród Projektów zakwalifikowanych do etapu Preakceleracji. Spośród 20 Projektów, 10 stanowią Projekty z Grupy początkowej, oraz 10 z Grupy zaawansowanej.
 15. Projekt” – rozwiązania przedstawione przez Uczestników, które są innowacyjne i konkurencyjne w stosunku do obecnych rozwiązań występujących na rynku, w obszarach związanych z FinTech i InsurTech.
 16. Regulamin” – regulamin programu akceleracyjnego #WARSAW booster’18 z dnia14/03 2018 r.
 17. FinTech” – nowa innowacyjna technologia w zakresie świadczenia usług finansowych.
 18. InsurTech” – nowa innowacyjna technologia w zakresie świadczenia usług ubezpieczeniowych.
 19. Komisja Oceniająca” – komisja, która dokonuje oceny merytorycznej Projektów.
 20. Startup” – przedsięwzięcie biznesowe we wczesnym etapie realizacji, niezależnie od formy prawnej.
 21. MŚP” – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 104 – 106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2017, poz. 2168).
 22. MVP” – Minimum Viable Product, czyli produkt, usługa lub rozwiązanie, które jest minimalnie gotowe do wprowadzenia na rynek.
 23. Grupa początkowa” –  20 Startupów z branży FinTech lub InsurTech wdrażających projekty biznesowe przed etapem podjęcia działalności gospodarczej, wybrane przez Organizatora na podstawie przesłanego Formularza zgłoszeniowego. Poziom zaawansowania realizacji Projektów w tej grupie nie może przekraczać poziomu wczesnego MVP.
 24. Grupa zaawansowana” – 20 Startupów z branży FinTech lub InsurTech, które należą do sektora MŚP, a działalność gospodarczą prowadzą nie dłużej niż 3 lata, wybrane przez Organizatora na podstawia Formularza zgłoszeniowego. Poziom zaawansowania realizacji Projektów w tej grupie powinien być na poziomie, co najmniej MVP.
 25. “Warsaw FinTech Demo Day” – wydarzenie zwieńczające Program, na którym zostaną zaprezentowane Projekty zakwalifikowane do etapu Akceleracja i wybrane zwycięskie Projekty przez Komisję Oceniającą, którym przyznane zostaną Nagrody.
 26. “Sesja merytoryczna” – spotkanie Uczestnika z Mentorem w ramach Programu mentoringowego, obejmujące doradztwo, mentoring i szkolenia.
 27. “Startup Camp” warsztaty biznesowe odbywające się na etapie selekcji, podczas których Uczestnicy pracują nad swoimi modelami biznesowymi wspólnie z zespołem doradców, który dokonuje oceny efektywności pracy Startupu w trakcie projektowania modelu biznesowego i określania założeń biznesowych.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2

 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności warunki uczestnictwa w Programie prowadzonym pod nazwą „Program akceleracyjny #WARSAW booster’18” realizowanym przez Organizatora na postawie umowy o realizację zadania publicznego nr RG/B/IX/2/2/3/2018.
 2. Celem Programu jest wsparcie i rozwój innowacyjnych projektów FinTech i InsurTech, wykorzystujących możliwości rozwojowe dostępne w Warszawie.
 3. Warunkiem wzięcia udziału w Programie jest pozytywne przejście procesu rekrutacyjnego określonego w niniejszym Regulaminie.

§ 3

Program trwa od 1 marca 2018 r., do 26 października 2018 r.

§ 4

Program realizowany jest na terenie Warszawy i przeznaczony jest dla:

   1. osób fizycznych zamierzających podjąć działalność gospodarczą, których planowanym miejscem wykonywania działalności gospodarczej ma być Warszawa lub województwo mazowieckie;
   2. przedsiębiorców, których głównym miejscem wykonywania działalności gospodarczej, bądź adresem siedziby jest Warszawa;
   3. przedsiębiorców spoza Warszawy, którzy prowadzą swoją działalność gospodarczą lub jej część w województwie mazowieckim, a także w odniesieniu do Programu planują zorganizować swoją działalność gospodarczą lub jej część w Warszawie lub na terenie województwa mazowieckiego.

§ 5

Program skierowany jest przede wszystkim do pomysłodawców i realizatorów projektów biznesowych oraz Startupów z branży FinTech i InsurTech, którzy prowadzą działalność gospodarczą, nie dłużej niż 3 lata i jednocześnie spełniają warunki określone w § 4 powyżej. 

III. UCZESTNICY

§ 6

 1. Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna (grupa osób fizycznych) nieprowadząca działalności gospodarczej, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a także spółka prawa handlowego prowadząca działalność gospodarczą w całości lub w części na terenie m.st. Warszawy lub w województwie mazowieckim.
 2. Uczestnikiem może być tylko osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 7

 1. Uczestnikiem Programu nie mogą być podmioty, które:
   1. pozostają lub pozostawały w stosunku pracy z Organizatorem w ciągu 12 miesięcy poprzedzających ostatni dzień Programu;
   2. odpłatnie świadczą lub świadczyły usługi na rzecz Organizatora w ciągu 12 miesięcy poprzedzających ostatni dzień Programu;
   3. są lub były fundatorami, lub członkiem organu nadzoru Organizatora w ciągu 3 lat poprzedzających dzień wysłania Formularza zgłoszeniowego.
 2. Uczestnikiem Programu nie może być małżonek, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub osoba związana węzłem przysposobienia, opieki, kurateli z osobą będącą członkiem organów Organizatora.

IV. ZGŁASZANIE PROJEKTU

§ 8

Zgłoszenie Projektu następuje w formie elektronicznej poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego udostępnionego pod adresem https://warsawbooster.ybp.org.pl.

§ 9

Zgłoszenie do Programu powinno nastąpić przed upływem terminu, o którym mowa w dziale V “Harmonogram” niniejszego Regulaminu.

§ 10

 1. Przesłanie prawidłowo złożonego Formularza zgłoszeniowego w przypisanym terminie, skutkuje dopuszczeniem do formalnej oceny wstępnej, o której mowa w § 15 lit (a) pkt (ii) niniejszego Regulaminu.
 2. Informacje przekazane Organizatorowi w Formularzu zgłoszeniowym są podstawą do wstępnej formalnej i merytorycznej oceny Projektu.
 3. Uczestnik może zgłosić do Programu więcej niż jeden Projekt, z tym, że w przypadku zakwalifikowania do etapu Preakceleracji więcej niż jednego ze zgłoszonych przez Uczestnika Projektów, w ramach Programu będzie mógł rozwijać tylko jeden z nich.
 4. Jeżeli liczba zgłoszeń do Programu na etapie rekrutacji przekroczy liczbę 300 aplikacji, Organizator ma prawo do wcześniejszego zakończenia naboru Formularzy zgłoszeniowych. w przypadku takiego zdarzenia Organizator poinformuje o tym na swojej stronie internetowej.

§ 11

 1. Materiały przesłane przez Uczestników Organizatorowi nie podlegają zwrotowi.
 2. Informacja o Projekcie i dane przesłane przez Uczestników nie będą ujawniane stronom trzecim z wyłączeniem wybranych przez Organizatora analityków, ekspertów, Mentorów i zespołu Organizatora, niezbędnych do oceny Projektu. Informacje o wybranym Projekcie mogą być prezentowane Głównemu Partnerowi oraz Partnerom zaangażowanym w Program.
 3. Dane kontaktowe Uczestników i informacje o Projekcie mogą podlegać kontroli przez uprawnione władze publiczne.
 4. Uczestnik jest odpowiedzialny za przekazanie prawdziwych i aktualnych informacji w Formularzu zgłoszeniowym.
 5. Organizator, Główny Partner i Partnerzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji informacji przekazywanych w Formularzach zgłoszeniowych.

§ 12

 1. Organizator informuje, że współadministratorami wskazanych w niniejszym Regulaminie danych osobowych Uczestników Programu jest Fundacja „Inkubator Technologiczny”, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Miedzianej nr 11 lok. 4, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000246493 oraz Miasto Stołeczne Warszawa  z siedzibą w Warszawie (pl. Bankowym 3/5, 00-950 Warszawa).
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez administratorów danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922), a od 25 maja zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), i innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi w Polsce.
 3. Cele oraz podstawy przetwarzania:
  1. Dane osobowe Uczestników, oraz dane osobowe osób fizycznych przekazane przez Uczestników będącymi organizacjami pozarządowymi, będą wykorzystywane dla celów realizacji Programu na podstawie umowy zawartej przez Uczestnika poprzez przystąpienie do Programu.
  2. Główny Partner może korzystać z danych kontaktowych Uczestnika w celach kontaktowych (uzyskanie o opinii na temat Programu, innych projektów prowadzonych przez Głównego Partnera, a także przesłanie informacji o innych inicjatywach), przy użyciu telefonu, poczty elektronicznej lub tradycyjnej, w trakcie trwania Programu w oparciu o swój uzasadniony interes polegający na zapewnieniu sobie możliwości kontynuowania lub nawiązania współpracy z wybranymi uczestnikami Programu.

Uczestnik może wyrazić sprzeciw wobec tego rodzaju przetwarzania wysyłając informację na adres e-mail biuro@ybp.org.pl.

  1. Po zakończeniu Programu zarówno Organizator jak i Główny Partner będą mogli korzystać z danych kontaktowych Uczestnika w celach kontaktowych (uzyskanie o opinii na temat Programu lub innych projektów prowadzonych przez Głównego Partnera, a także przesłanie informacji o innych inicjatywach), przy użyciu telefonu, poczty elektronicznej lub tradycyjnej na podstawie udzielonej przez Uczestnika zgody.

Zgodę taką Uczestnik może wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. w celu wycofania zgody należy przesłać informację na adres e-mail biuro@ybp.org.pl.

 1. Dane osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności, jednakże podanie danych w zakresie określonym Regulaminem jest warunkiem wzięcia udziału w Programie. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Programu oraz po zakończeniu Programu przez okres 5 lat od zakończenia programu.
 1. Przetwarzane dane osobowe Uczestników  obejmują:
  1. Dane kontaktowe:
   1. imię i nazwisko;
   2. adres korespondencyjny;
   3. numer telefonu;
   4. adres email.
  2. Dane dotyczące uczestnictwa w Programie:
   1. informacje o autorstwie Projektu
   2. informacje o rezultatach rekrutacji
 2. Każdy Uczestnik ma prawo do wglądu w swoje dane,  ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (a także wspomniane powyżej prawo do wniesienia sprzeciwu oraz wycofania zgody), a od 25 maja 2018 roku, także do przenoszenia danych oraz wycofania zgody na przetwarzanie danych. w tym celu oraz w razie jakichkolwiek innych pytań w zakresie danych osobowych Uczestnika, Uczestnik powinien przesłać wiadomość do Organizatora na adres e-mail biuro@ybp.org.pl.
 3. Każdy Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych.
 4. Organizator i Główny Partner nie ponoszą odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych osobowych przez Uczestnika.
 5. Organizator i Główny Partner zastrzegają sobie prawo do weryfikacji informacji przekazywanych w Formularzu zgłoszeniowym.

§ 13

Uczestnik przyjmuje do wiadomości, i akceptuje, że podczas spotkań i wydarzeń związanych z Programem z jego udziałem dźwięk i obraz mogą być rejestrowane (i mogą obejmować jego wizerunek i głos), a także że tak powstałe materiały audiowizualne (w których wizerunek czy głos Uczestnika nie będzie stanowił jedynie szczegółu większej całości) będą mogły być rozpowszechniane w celu promocji Głównego Partnera, Organizatora, Programu, Uczestników, Partnerów i Projektów za jego uprzednią zgodą.

§ 14

 1. Każdy z Uczestników poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, oświadcza, że zgłoszony przez Uczestnika Projekt nie będzie zawierać treści naruszających prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami oraz że nie będzie naruszać praw osób trzecich (w szczególności praw autorskich lub praw własności przemysłowej).
 2. Każdy z Uczestników poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, oświadcza, że Projekt nie będzie obciążony prawami osób trzecich.

V. HARMONOGRAM PROGRAMU

§ 15

Program składa się z następujących po sobie etapów, które zostaną przeprowadzone w następujących okresach:

   1. Etap rekrutacji
    1. Nabór wniosków

Nabór wniosków odbywa się w dniach od 14 marca 2018 roku do 30 kwietnia 2018 r. Uczestnik zamierzający przystąpić do Projektu wypełnia i przesyła Formularz zgłoszeniowy, który poza danymi wskazanymi w §11 zawiera w szczególności:

 • przedstawienie skróconego modelu biznesowego Projektu;
 • przedstawienie aktualnego na dzień przesłania Formularza zgłoszeniowego etapu rozwoju Projektu;
 • motywację do udziału w Programie i realizacji Projektu.
    1. Selekcja

Podczas selekcji wybranych zostanie 40 najbardziej perspektywicznych Projektów. Proces selekcji trwa od 1 maja 2018 r. do 28 maja 2018 r. i składa się w szczególności z poniższych działań:

 • Wstępnej formalnej i merytorycznej oceny Projektów, która trwa od 1 maja 2018 r. do 11 maja 2018 r. w wyniku dokonanej oceny wyłonionych zostanie 60 Projektów z największym potencjałem do komercjalizacji, które wezmą udział w Startup Camp. Uczestnicy zakwalifikowani do Startup Camp zostaną przydzieleni do 2 grup w zależności od stopnia zaawansowania Projektu (tj. Grupa początkowa i Grupa zawansowana).
 • Dwóch warsztatów podczas Startup Camp (osobno dla Grupy zaawansowanej i osobno dla Grupy początkowej). Na każdym z warsztatów Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy składające się z 15 Uczestników. Podczas warsztatów osoby wyznaczone przez Organizatora dokonują oceny efektywności pracy Startupu w trakcie projektowania modelu biznesowego i określania założeń biznesowych.
 • Prezentacji Projektów Komisji Oceniającej. Po prezentacji Projektów Komisja Oceniająca podejmie decyzję o wyborze 20 Uczestników z Grupy początkowej i 20 Uczestników z Grupy zaawansowanej do etapu Preakceleracji. Decyzja Komisji Oceniającej uwzględnia: (i) ocenę efektywności pracy Startupu dokonaną przez osoby wyznaczone przez Organizatora podczas Startup Camp, (ii) ocenę potencjału pomysłu na podstawie analizy Formularza zgłoszeniowego oraz (iii) ocenę prezentacji Projektów dokonaną przez Komisję Oceniającą.
   1. Etap Preakceleracji
    1. Etap Preakceleracji

Etap Preakceleracji trwa:

 • od 29 maja 2018 r. do 20 czerwca 2018 r. – dla Grupy początkowej;
 • od 11 czerwca 2018 r. do 13 lipca 2018 r. – dla Grupy zaawansowanej.

Na etap Preakceleracji składają się:

 • 4 warsztaty biznesowe z zakresu sprawnej pracy nad innowacyjnymi projektami;
 • Sesje merytoryczne, w skład których wchodzą:
 • sesje doradztwa biznesowego prowadzone przez doradców i Opiekunów Startupów – do 4 spotkań po półtorej godziny;
 • spotkania z Mentorami – do 4 spotkań po półtorej godziny;
 • dwa warsztaty/prelekcje prowadzone przez Mentorów i ekspertów FinTech i InsurTech.
    1. Półfinał

Podczas półfinału wybranych zostanie 20 Projektów po 10 z Grupy początkowej i 10 z Grupy zaawansowanej. Półfinał organizowany jest osobno dla Grupy zaawansowanej i Grupy początkowej.

Na półfinał składają się:

 • warsztaty, podczas których Uczestnicy zostają podzieleni na dwa zespoły składające się z 10 Uczestników. Warsztaty są prowadzone przez trenera i jego asystenta, którym jest jeden z Opiekunów Startupu.
 • prezentacje Projektów przed Komisją Oceniającą. Prezentacja Projektu trwa maksymalnie 5 minut. Prezentacja oprócz przedstawienia Startupu powinna zawierać informację o dokonanych postępach podczas etapu Preakceleracji. Po zakończeniu prezentacji Komisja Oceniająca może zadać pytania Uczestnikowi w związku z jego Projektem, a także procesem jego rozwoju. Komisja Oceniająca ocenia prezentacje Projektów, zgodnie z kryteriami określonymi w § 18 pkt. 3.
   1. Etap Pracy Cichej

Etap Pracy Cichej trwa:

 • od 26 czerwca 2018 r. do 2 września 2018 r. dla Grupy początkowej;
 • od 23 lica 2018 r. do 2 września 2018 r. dla Grupy zaawansowanej;

Podczas Etapu Pracy Cichej Uczestnicy kontynuują rozwój Projektów.

   1. Etap Akceleracji

Etap Akceleracji trwa:

 • od 3 września 2018 r. do 30 września 2018 r. dla Grupy początkowej;
 • od 3 września 2018 r. do 30 września 2018 r. dla Grupy zaawansowanej;

Podczas etapu Akceleracji Uczestnicy otrzymają intensywne wsparcie w postaci czterech warsztatów biznesowych nastawionych na skalowanie i wzrost Startupów (optymalizacja MVP oraz projektowanie doświadczeń klienta, digital marketing i sprzedaż w startupie, podstawy aspektów prawnych w Startupie, przygotowanie prezentacji inwestorskiej), doradztwo biznesowe prowadzone przez doradców i Opiekunów Startupów (w wymiarze do 4 spotkań po półtorej godziny), spotkań z Mentorami (w wymiarze do 4 spotkań po półtorej godziny), dwa warsztaty/prelekcje prowadzone przez Mentorów – ekspertów z branży FinTech i InsurTech. Dodatkowo podczas etapu Akceleracji Uczestnicy będą mogli skorzystać z doradztwa prawnego i specjalistycznego. Każdy z uczestników będzie mógł skorzystać z doradztwa w wymiarze do dwóch godzin.

   1. Warsaw FinTech Demo Day

Warsaw FinTech Demo Day odbędzie się w październiku 2018 r. Dokładna data wydarzenia zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.warsawbooster.ybp.org.pl.

Warsaw FinTech Demo Day jest finałowym wydarzeniem, podczas którego zostaną wybrani laureaci Programu, którym zostaną przyznane Nagrody. w pierwszej kolejności odbędzie się finał dla Grupy zaawansowanej, w następnej dla Grupy początkowej.

W Warsaw FinTech Demo Days wezmą udział przedstawiciele Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa, Organizatora, inwestorzy, fundusze inwestycyjne, dziennikarze, Mentorzy i reprezentanci Partnerów oraz przedsiębiorców zainteresowanych inwestycją w Startupy. Podczas finału Uczestnicy przedstawią krótkie prezentacje przed Komisją Oceniającą, publicznością i gronem potencjalnych inwestorów. Prezentacja Projektu trwa maksymalnie 3 minuty. Komisja Oceniająca może zadać pytania Uczestnikowi. Uczestnik ma 2 minuty na odpowiedź na każde pytanie zadane przez Komisję Oceniającą.

Po zakończeniu prezentacji, Komisja Oceniająca oceni prezentacje Projektów, zgodnie z kryteriami określonymi w § 18 pkt. 3. w wyniku oceny przyznane zostaną Nagrody (osobno dla Grupy zaawansowanej i Grupy początkowej).

Od oceny Komisji Oceniającej nie przysługuje odwołanie.

§ 16

Ogłoszenie wyników Programu odbędzie się podczas Warsaw FinTech Demo Day.

§ 17

 1. Organizator zastrzega sobie, na każdym etapie Programu, prawo do żądania od Uczestników dodatkowych informacji na temat Projektu.
 2. Dodatkowe informacje mogą być pozyskiwane między innymi w celu uzupełnienia braków formalnych zgłoszenia oraz uzupełnienia parametrów analizy z informacjami niezbędnymi do uzyskania kwalifikacji do dalszego etapu Programu.

VI. OCENY PROJEKTU i NAGRODY

§ 18

 1. Merytorycznej oceny Projektu na każdym etapie Programu, co do zasady dokonuje Komisja Oceniająca.
 2. Formalna ocena Projektu zgłoszonego do Programu jest dokonywana przez osoby wskazane przez Organizatora. Formalna ocena Projektu dokonywana jest na podstawie informacji dostarczonych przez Uczestników w Formularzu zgłoszeniowym i opcjonalnie w oparciu o dostarczone dodatkowe informacje.

§ 19

 1. Oceny Projektów dokonywane są podczas:
   1. Etapu Rekrutacji (ocena formalna i merytoryczna, w wyniku której wybranych zostanie 60, a następnie 40 Projektów zakwalifikowanych do Etapu Preakceleracji);
   2. Etapu Preakceleracji (półfinał);

(e) Warsaw FinTech Demo Day (finał).

 1. Formalna ocena Projektów na Etapie Rekrutacji, dokonywana jest po przesłaniu Formularza zgłoszeniowego i opiera się na weryfikacji zgodności Projektu z Regulaminem, a w szczególności stwierdzeniu, że:
   1. w Formularzu zgłoszeniowym podano wszystkie wymagane informacje;
   2. przesłanie Formularza zgłoszeniowego nastąpiło w terminie wyznaczonym przez Organizatora.
 1. Oceny Komisji Oceniającej opierają się na kryterium największego potencjału Projektu do jego komercjalizacji, w szczególności kryterium to uwzględnia następujące przesłanki:
   1. poziom innowacyjności i konkurencyjności technologii lub modelu biznesowego;
   2. przewidywany potencjał komercjalizacji technologii;
   3. kompetencje zespołu projektowego;
   4. strukturę prawną własności intelektualnej i przemysłowej niepodnoszącą żadnej wątpliwości lub wyraźną możliwość jej ustanowienia;
   5. przewidywaną konieczność poniesienia nakładów finansowych na dalszy rozwój technologii;
   6. skalowalność zysków lub wartości Projektu w Polsce i za granicą.
 2. Komisja Oceniająca składa się z:
   1. przedstawiciela Organizatora lub jego reprezentanta;
   2. przedstawiciela lub reprezentanta Głównego Partnera;
   3. przedstawiciela lub reprezentantów Partnerów; oraz
   4. wybranych Mentorów.
 3. Organizator zastrzega możliwość zmiany składu osobowego Komisji Oceniającej w każdym czasie trwania Programu.

§ 20

 1. Uczestnikowi realizującemu Projekt o największym ekonomicznym i innowacyjnym potencjale, w ocenie Komisji Oceniającej, zostanie przyznany Grant w wysokości 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) brutto za pierwsze miejsce.
 2. Ponadto dwóm innym Projektom wybranym przez Komisję Oceniającą zostaną przyznane Granty odpowiednio za drugie i trzecie miejsce, w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) brutto za drugie miejsce oraz 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) brutto za miejsce trzecie.

§ 21

 1. Granty zostaną przekazane na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika realizującego nagrodzony Projekt.
 2. Grant należy przeznaczyć na rozwój Projektu.
 3. Wypłata Grantu jest uwarunkowana uruchomieniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie m. st. Warszawy lub na terenie województwa mazowieckiego.
 4. Otrzymanie Nagrody jest uwarunkowane osobistym uczestnictwem w finale Programu.

Dodatkowa Nagroda

§ 22

 1. Partner Programu może według własnego uznania przyznać Grant Uzupełniający.
 2. Aktualna lista ewentualnych Grantów Uzupełniających finansowanych przez Partnerów będzie dostępna na stronie www.warsawbooster.ybp.org.pl
 3. Grant Uzupełniający, o ile zostanie przyznany, zostanie przekazany nagrodzonemu Uczestnikowi podczas Warsaw FinTech Demo Day.
 4. Przyznanie Grantu Uzupełniającego jest uwarunkowane uczestnictwem w Warsaw FinTech Demo Day.
 5. Grant Uzupełniający powinien być przeznaczony na realizację Projektu.

VII. NARUSZENIA REGULAMINU

§ 23

Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie Regulaminu w stosunku do Organizatora na zasadach ogólnych.

§ 24

W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, Uczestnik może zostać wezwany do zwrotu wartości przyznanej Nagrody. w sytuacji, w której Nagroda nie została przekazana, Organizator bądź Partner może wstrzymać przekazanie Nagrody.

§ 25

Uczestnicy zobowiązują się do sumiennego udziału w Programie, do udziału w warsztatach i pracy domowej. Nieusprawiedliwiona nieobecność, na co najmniej 2 Sesjach merytorycznych może skutkować nałożeniem kary w postaci wydalenia z Programu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26

 1. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i dokonywania zmian w przebiegu Programu pod względem czasowym bez konieczności podania przyczyny.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, do zmiany zasad naboru do Programu. w szczególności zmiany takie mogą objąć ilość Projektów zakwalifikowanych do Programu, a także proporcje dystrybucji Projektów pomiędzy Grupą początkową a Grupą zaawansowaną.
 3. Przesłanie Formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez Uczestnika. Zgłaszając się do Programu, Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu i potwierdzają spełnienie wszystkich warunków uczestnictwa w Programie.
 4. Organizator i Partnerzy nie pokrywają ani nie zwracają kosztów związanych z udziałem w Programie, w szczególności kosztów transportu, zakwaterowania i wyżywienia.
 5. Regulamin dostępny jest na stronie: https://warsawbooster.ybp.org.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 6. Wszystkie szczegółowe informacje na temat Programu znajdują się na stronie internetowej https://warsawbooster.ybp.org.pl. Informacje mogą też zostać udzielone drogą mailową. Zapytania należy składać na adres e-mail (biuro@ybp.org.pl).
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.